Moderná ochrana lesa označovaná aj pojmom integrovaná ochrana lesa chápe les ako ekosystém a škodlivé činitele, ako súboj faktorov narúšajúcich normálny vývoj lesa.

Preto aj opatrenia, ktoré navrhuje majú charakter komplexných postupov s konečným cieľom ochrániť les ako biocenózu, nie ako skupinu spoločne rastúcich stromov.

Integrovaná ochrana kladie hlavný dôraz na prevenciu a chápe priame obranné opatrenia (supresiu) ako nevyhnutnosť v prípade, ak sa nepodarí udržať pôsobenie škodlivého činiteľa pod prahom hospodárskej škodlivosti preventívnymi opatreniami. Aj keď moderná ochrana uprednostňuje, prevenciu musí uplatňovať aj metódy priamej ochrany (supresiu) predovšetkým proti biotickým škodcom.

Integrovaná ochrana lesa je aplikovaná ochrana lesa, ktorá už zakladaním lesa a jeho pestovaním zvyšuje odolnostný potenciál lesa a tým predchádza jeho poškodzovaniu. Pri samotnej ochrane lesa kombinuje a integruje klasickú, chemickú, biologickú a biotechnickú ochranu.
Lesnícka ochranárska služba

Základné skupiny opatrení v ochrane lesa

Proti škodcovi opatrenia ochrany lesa nie je potrebné v lesnom ekosystéme vykonávať.


Neúčinkuje chemické alebo biologické ošetrenie, pálením napadnutej hmoty by muselo predchádzať dokonalé vyplčovanie pňov s koreňmi. Ide najmä o koreňové hniloby, alebo o pôsobenie nepôvodných organizmov.


Mechanické metódy ochrany a obrany patria k najjednoduchším, ich vykonanie je zvyčajne ľahko kontrolovateľné, sú s preventívnym ako aj obranným účinkom. 


Ide o opatrenia, ktoré v obrane a ochrane využívajú buď

 • ekológiu iných organizmov (parazitácia, a pod.), alebo
 • produkty ich metabolizmu.


Ide metódy, ktoré v ochrane a obrane lesa využívajú rôznym spôsobom feromóny hmyzu, rastové hormóny a regulátory rastu, ako aj technológie sterilizácie hmyzu. Sú to teda metódy "biochemické" využívajúce rôzne technické a technologické postupy založené na poznaní špecifičných vlastností biochemických procesov v určitej skupine organizmov. 


Chemická ochrana je využívanie látok chemického pôvodu, ktoré sú toxické (jedovaté) pre určitú skupinu organizmov a tak môžu usmrcovať, inaktivovať alebo odpudzovať. Chemické prípravky na ochranu rastlín (pesticídy) sa podľa charakteru účinnej látky a použitia delia na:

 • zoocídy – proti živočíšnym škodcom napr.
  • insekticídy proti hmyzu,
  • rodenticídy proti hlodavcom,
  • akaricídy proti roztočom, atď. 
 • fungicídy – proti hubovým patogénom,
 • herbicídy – proti nežiaducej vegetácii

K chemickej ochrane sa zaraďujú aj ďalšie skupiny, ktoré však nemajú charakter usmrcovať organizmy a sú známe ako "pomocné prípravky na cohranu rastlín" 

 • atraktanty – prípravky majúce lákaciu (atraktívnu) schopnosť napr. feromóny,
 • repelenty – prípravky majúce odpudzujúce účinky napr. proti zveri (odhryz, obhryz, lúpanie kôry).