Agresivita schopnosť organizmu premôcť odpor iného organizmu a využiť ho
Anamorfia štádium, kedy je stieľka neplodná alebo produkuje nepohlavné výtrusy
Antraknóza ochorenie, ostro ohraničené nekrotické škvrny
Apikulum hrbolčekovitý hrot na báze výtrusu
Aplanospóra nepohyblivá spóra s pevnou blanou na povrchu
Apotécium otvorená (čiaškovitá, plochá) plodnica vreckatých húb
Apresórium diskovitý útvar, ktorého mycélium patogénnej huby prilieha na substrát, cez ktorý následne prenikne do hostiteľa
Askospóra výtrus vreckatých húb
Atrofia chradnutie spojené so zmenšovaním orgánu alebo jeho častí
Autotrofia spôsob výživy; získavanie energie zo slnečného žiarenia vo fotosyntéze a premena anorganických látok na organické látky
Báza najspodnejšia časť orgánu
Bazidiola sterilná bunka v hyméniu
Bazídiospóra výtrus bazídiových húb vzniknutých na bazídiu
Bazídium väčšinou kijačikovitá alebo valcovitá bunka, na ktorej sa tvoria výtrusy
Cystida neplodná bunka v hyméniu bazídiových húb
Cystidiola sterilná bunka v hyméniu medzi bazídiami
Cytoplazma časť protoplazmy, rôsolovitá alebo polotekutá hmota vypĺňajúca bunku
Čarovník zmnoženie pupeňov, z ktorých na husto akoby z jedného miesta vyrastajú nepravidelne pokryvené výhonky
Čerň čierny povlak húb rastúcich na listoch na výlučkoch vošiek
Defoliácia predčasný opad listov alebo ihlíc z koruny stromov
Dekolorácia zmena farby asimilačných orgánov
Diskomycéty vreckaté huby, ktorých plodnice tvorí apotécium
Ecídium ložisko výtrusov hrdzí vzniknuté pod pokožkou alebo kôrou; druhé štádium vývoja hrdzí označované ako I.
Endospóra výtrus, ktorý vznikol vo vnútri rozmnožovacieho orgánu
Epifyt organizmus, ktorý žije na rastline bez toho, aby na nej parazitoval
Epiplazma vrstva cytoplazmy
Fungicíd prípravok usmrcujúci huby napr. fytopatogénne huby
Generačný žer žer imág hmyzu predtým, ako začne zakladať nové pokolenie
Gléba vnútorná plodná časť plodnice u bruchatkovitých húb
Glejotok vytekanie polotekutej hmoty z kôry stromov, ktorá na povrchu kôry tuhne
Gumóza choroba, pri ktorej vyteká z infikovaného miesta rastliny hustá gumovitá tekutina
Gutácia vylučovanie kvapiek tekutiny, ktoré sa objavujú na plodniciach húb
Haustórium orgán parazita, ktorým vniká do bunky hostiteľa a odoberá z nej výživné látky
Heterotrofia spôsob získavania živín a energie rozkladom organických látok t.j. živých alebo odumretých pletív (opakom je autotrofia)
Hostiteľ rastlina alebo živočích, s ktorým je spojený celý životný cyklus fytopatogéna (resp. živočícha)
Hýfa hubové vlákno, základná stavebná jednotka tvoriaca podhubie a dužinu plodníc
Hyménium výtrusorodá vrstva húb
Hymenofor časť plodnice nesúca hyménium
Hyperplazia nadmerné zväčšenie počtu buniek
Hypertrofia nadmerné zväčšenie počtu buniek alebo aj celých orgánov
Chlamydospóra hrubostenný vegetatívny výtrus, ktorý vznikol z bunky hýfy, odpočívajúcej spóry
Chloróza zmena zafarbenia asimilačných orgánov alebo ich častí
Izogamia pohlavný proces, pri ktorom splývajú gaméty rovnakého tvaru alebo veľkosti
Jánsky výhonok letný výhonok, ktorý vznikol z pupeňa už na tohoročnom výhonku
Kapilícium súbor sterilných vlákien ležiacich medzi výtrusmi v plodniciach niektorých bruchatkovitých
Kleistotécium guľovito uzavretá plodnica vreckatých húb otvárajúca sa rozpadom steny (napr. u múčnatok)
Kolumela rozšírené pokračovanie spórangiofóru v spórangiu
Konídie výtrusy, ktoré sa utvorili nepohlavne na hýfe alebo na kondiofóre
Konidiofór špecializovaná jednoduchá alebo rozkonárená hýfa, na ktorej sa vytvárajú konídie
Lignifikácia zdrevnatenie
Lignikolný rastúci na dreve
Lupeň plochý zvislo postavený útvar, lúčovite usporiadaný
Makromycéty huby tvoriace nápadné, voľným okom viditeľné plodnice
Meióza pohlavné delenie, pri ktorom sa diploidné jadro dvakrát za sebou delí, pričom jedno delenie je redukčné
Mikromycéty huby mikroskopických rozmerov, ich plodnice nemožno pozorovať voľným okom (sú veľkosti do cca 2 mm) alebo ich vôbec netvoria
Mliečnica dlhá nepriehradkovaná hýfa, ktorá je vyplnená hustou zrnitou plazmou alebo mliekom
Mycélium zhluk hýf, ktoré tvoria telo huby, čerpajú výživu zo substrátu
Mykoríza spolunažívanie podhubia húb s koreňmi zelených rastlín
Nanizmus zakrpatený vzrast
Nekróza lokálne odumieranie buniek listov, ihlíc alebo iných častí drevín
Oidium tenkostenný výtrus, ktorý vznikol rozpadom vegetatívnej hýfy
Oogamia typ pohlavného rozmnožovania, pri ktorom splývajú veľkosťou odlišné samčie (anterídium) a samičie gaméty (oogónium)
Ostiolum hrdlovitá zúženina na plodnici, zakončená je vyúsťovacím otvorom
Panašovanie neschopnosť zelených rastlinných orgánov vytvárať chlorofyl
Parafýza sterilné vlákno medzi vreckami
Patogén organizmus schopný vyvolať chorobu
Patogenita geneticky založená schopnosť organizmu žiť na úkor druhého
Perídium vonkajšia rozmanito hrubá stena plodnice niektorých bruchatkovitých húb
Peritécium uzavretá, viac alebo menej guľovitá plodnica vreckatých húb, ktorá sa na temene otvára ústím
Plektenchým pletivo z hubových vlákien
Plodnica tvarove vydiferencovaná časť stielky húb, ktorá sa skladá z hýf a buniek produkujúcich výtrusy
Podhubie mycélium
Proliferácia tvorba nových sporangií vnútri starej bunkovej blany (napr. u oomycét Phytophthora)
Protoplast rastlinná bunka zbavená bunkovej steny a obalená len cytoplazmickou blanou
Pseudomycélium reťaz samostatných buniek, ktorá má tvar podhubia
Pseudoparenchým hubové pletivo z vajcovitých alebo pravidelných buniek, kde hýfy stratili vláknitý charakter
Pyknídium útvar podobný peritéciu, obyčajne ponorený do substrátu a vyčnievajúci len malým otvorom (obrazne: je to peritécium nepohlavných húb)
Pyknospóra výtrus vzniknutý v pyknídiu
Rakovina ochorenie spôsobené rôznymi druhmi húb a baktérií, ktoré svojou činnosťou vyvolávajú zdurenie a tvorbu nádorov
Rekonvalescenia obdobie zotavovania sa po chorobe
Rizoid korienkový alebo povráskovitý prívesok podhubia na báze plodnice
Rizomorfa povrazcovitý, šošovičkovitý alebo nepravidelný zásobný útvar podhubia z pevne pospletaných hýf (napr. u podpňovky sú to čierne povrazce pod kôrou)
Seta hrubostenná, väčšinou tmavo sfarbená zahrotená cystida
Sklerócium na povrchu tvrdý hľuzovitý šošovičkovitý alebo nepravidelný zásobný útvar tvorený z pevne pospletaných hýf, má funkciu odpočinkového štádia (napr. u Sclerotinia sclerotiorum)
Somatogamia pohlavné rozmnožovanie, pri ktorom sa spoja dve vegetatívne bunky dvoch fyziologicky diferencovaných podhubí bazídiomycétov 
Spermogónium útvar podobný pyknídiu, v ktorom vznikajú valcovité, guľovité alebo tyčinkovité bunky
Sporangiofór vlákno, z ktorého vyrastá spórangium
Sporangiospóra výtrus, ktorý vznikol v sporangiu
Spórangium bunka, niekedy dosť veľká s jedným alebo viacerými výtrusmi, vzniká nepohlavne
Stielka jednoduché telo húb, baktérií, rias a lišajníkov
Stróma húževnatý až tuhý útvar založený na pospletaných hýf, v nej sú ponorené plodnice alebo obsahujú dutiny s vreckami
Symptón viditeľný prejav zmeny stavu rastliny
Sypavka ochorenie ihličnatých drevín, ktoré spôsobuje usýchanie a hromadný opad ihlíc
Syrócium mäkký, blanitý, často biely plošný útvar podhubia nachádzajúci sa v dreve alebo pod kôrou stromov (napr. u Armillaria alebo Fomes)
Técium výtrusorodá vrstva vreckatých húb založená z palisádovite usporiadaných vreciek a paryfáz
Teleomorfa pohlavné štádium huby, v ktorom vznikajú výtrusy pohlavne odlišných buniek
Teliospóra hruboblanná jednobunková alebo viacbunková odpočívajúca spóra hrdzí a snetí, v ktorej prebieha karyogamia (vo vývoji hrdzí štvrté štádium označované ako III.)
Tracheomykóza ochorenie vodivých pletív rastliny, postupné odumieranie postihnutých častí
Urediospóra dvojjadrový výtrus (vo vývoji hrdzí tretie štádium označované ako II.)
Variegácia farebná škvrnitosť
Virescencia zozelenenie kvetu
Virulencia miera patogenity patogéna k určitému druhu hostiteľa
Vrecko vakovité, valcovité alebo kyjačikovité puzdro, v ktorom sa tvoria a zrejú výtrusy
Výtrus jednobunkové alebo viacbunkové rozmnožovacie teliesko výtrusných rastlín
Zoospóra pohyblivá (napr. bičíkom) nepohlavná spóra (napr. u Phytophthora)
Zoospórangium spórangium, v ktorom vznikajú zoospóry
Zygogamia pohlavné rozmnožovanie plesní, pri ktorom sa spájajú dve mnohojadrové gamétangiá
Zygospóra odpočívajúci výtrus, ktorý vznikol spojením dvoch gamétangií niektorých plesní živočíchov