Statická stabilita porastu

Statická stabilita porastu je jeho odolnosť proti ničivému pôsobeniu mechanicky pôsobiacich škodlivých činiteľov, najmä proti vetru. Základnými a ľahko merateľnými charakteristikami statickej stability sú štíhlostný kvocient a korunovosť . Štíhlostný kvocient je pomer medzi výškou stromu (udáva sa v metroch) a hrúbkou kmeňa (udáva sa v cm a meria 130 cm od úrovne pôdy). Korunovosť je podiel dĺžky koruny z celkovej výšky stromu vyjadrená v percentách.

Naša kalkulačka poskytuje nástroj na zhodnotenie statickej stability smrekových porastov podľa niektorého z hore uvedených znakov. Pritom štíhlostný kvocient a korunovosť sa zisťujú na reprezentatívnom súbore tzv. cieľových stromov. Cieľové stromy predstavujú kostru lesného porastu, pritom ide prevažne o predrastavé a úrovňové jedince (majú lepšie statické vlastnosti ako ostatné stromy).

Z nameraných hodnôt výšky stromu a hrúbky kmeňa, resp. podielu dĺžky koruny na celkovej výške stromu sa vypočíta aritmetický priemer. Následne sa na základe priemernej hodnoty štíhlostného kvocienta, resp. korunovosti a príslušnej strednej hrúbky porastu z grafikonov odvodí stupeň statickej stability . V našej kalkulačke možno vstupné hodnoty vkladať do príslušných okienok, následne sa vypočíta a graficky znázorní stupeň statickej stability konkrétneho smrekového porastu.

Poznámka: Kalkulačka vychádza z práce doc. Jozefa Konôpku: „Grafikony statickej stability smrekových porastov na Slovensku“ (vydal Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene, v roku 1999, 22 s.). Táto práca obsahuje podobnejší popis zisťovania statických vlastností lesných porastov v teréne. Taktiež ponúka detailnejšie grafikony statickej stability lesných porastov, ktoré sú diferencované podľa výškovej bonity smreka (v našej kalkulačke sme z dôvodu zjednodušenia faktor bonity nezahrnuli).