Sprievodca kalkulačkou pre výpočet a evidenciu škôd zverou

Nová metodika pre zisťovanie poškodenia lesných porastov zverou a oceňovanie škôd uvádza požiadavku na vypĺňanie hlásení o vykazovaných škodách (príloha 5 uvedenej metodiky). Pre zjednodušenie výpočtov škôd spôsobených zverou v lesných porastoch a tvorbu hlásení sme na NLC vytvorili on-line systém, ktorý by mal tieto činnosti čo najviac zjednodušiť. Kalkulačku sme umiestnili na stránky www.e-los.sk v časti Škody zverou. „e-LOS“ je elektronický systém ochrany lesa, prostredníctvom ktorého sa snažíme sprístupniť a zjednodušiť evidenčné činnosti na úrovni ochrany lesa. Na hlavnej stránke sa nachádzajú dlaždice, ktoré vás presmerujú na príslušný modul. Aktuálne sa metodika a problematika škôd zverou nachádza v časti Výpočet škôd spôsobených zverou.

Môžete si pozrieť krátke inštruktážne video:

Pri zvolení možnosti „Výpočet škôd spôsobených zverou“ sa systém presmeruje na hlavnú stránku systému e-LOS, ktorá je venovaná zveri a škodám spôsobovaných zverou. Táto stránka (www.e-los.sk/Zver) sa bude prioritne venovať škodám zverou a bude slúžiť na zjednodušenie prechodu vedeckých poznatkov do praktického lesníctva a ochrany lesa. Je tu zverejnená nielen nová metodika na oceňovanie škôd spôsobených zverou v lesných porastoch ale aj prístup do on-line kalkulačky a evidencie škôd spôsobených zverou v lesoch.

Pri prihlasovaní je možnosť vybrať si medzi prihlásením prihlasovacími údajmi pre e-LOS alebo prihlasovacími údajmi cez LGIS. Dôvodom je, že kalkulačka prepája systémy LGIS a e-LOS, čím umožňuje prístup prostredníctvom obidvoch prihlasovacích údajov. Vďaka tomuto prepojeniu môže kalkulačka využívať výhody obidvoch databáz a významne tak zjednodušiť výpočty.

Keďže databázy ešte nie sú úplne prepojené, odporúčame zatiaľ využívať stále rovnaký prístup (buď cez prihlasovacie údaje e-LOS alebo LGIS). Dôvodom je, že údaje uložené cez jeden prístup sa nezobrazujú pri prihlásení cez druhý prístup. Pracujeme však na prepojení databáz tak, aby bolo možné obe kontá zlúčiť.

Na začiatku je dobré vyplniť alebo aspoň skontrolovať údaje v profile, či sú aktuálne a kompletné. Vďaka tomu je možné vykonať opravy pokiaľ sa zistí nejaká chyba pri zadávaní dát – napríklad nahodenie poškodenia do porastu, ktorý nepatrí do pôsobnosti obhospodarovateľa a pod. Tieto informácie je možné vyplniť prostredníctvom pokynu „Pridaj kontakt“ v hlavnom menu.

Vypĺňajú sa štandardné údaje o organizácii a o odbornom lesnom hospodárovi. Pokiaľ OLH vypĺňa hlásenia za viac obhospodarovateľov, je vhodné aby vytvoril (skontroloval a upravil) profil za každého obhospodarovateľa.

Hlavná stránka kalkulačky obsahuje stručné informácie o obhospodarovateľovi, krátku štatistiku o hláseniach a mapu Slovenska. V ľavej časti sú na výber položky profil, pridaj kontakt, hlásenia, nové hlásenie a záznamy škôd.

Následne je potrebné vytvoriť hlásenie a to cez voľbu „Nové hlásenie“ v hlavnom menu.

V tejto časti sa dá vytvoriť úplne nové hlásenie do ktorého sa budú vkladať údaje za porasty (niečo ako zložka). Pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť je lepšie vytvárať jedno hlásenie za subjekt do roka, ale systém umožňuje vytvoriť viac hlásení. Pri tvorbe hlásenia je potrebné vybrať obhospodarovateľa, ktorý obhospodaruje poškodené porasty, ktoré budú v hlásení vykazované. Systém automaticky vyplní všetky potrebné údaje o obhospodarovateľovi, pričom preberie údaje vyplnené v profile. Týmto krokom sa urýchľuje práca pretože nie je potrebné znovu vypĺňať údaje za obhospodarovateľa ale systém si údaje sám stiahne z údajov uvedených v profile.

V tejto časti sa vkladajú aj informácie o vykonaných ochranných opatreniach za obhospodarovateľa za príslušný rok (podobne ako tomu bolo pri hláseniach L115). Tieto informácie dávajú pri prípadnom vyhodnocovaní údajov lepší obraz o ochrane pred škodami zverou a zároveň dávajú aj informáciu, že daný obhospodarovateľ vo svojich porastoch vykonáva opatrenia na zníženie škôd spôsobených zverou.

Pri voľbe „Hlásenia“ v hlavnom menu je možné nájsť všetky hlásenia, ktoré boli vytvorené. Pokiaľ nebolo hlásenie uzavreté a odovzdané, je možné ho upravovať dopĺňať prípadne úplne zrušiť. Po kliknutí na bielu ceruzku v zelenom poli, pri mene obhospodarovateľa na príslušnom hlásení, je možné vykonať nielen zmenu obhospodarovateľa v príslušnom hlásení, ale aj vykonať úpravu údajov o vykonaných ochranných opatreniach.

Záznamy o škodách zverou je možné do hlásení pridať dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je vybrať v hlavnom menu voľbu „Nový záznam“, alebo v zozname hlásení kliknúť pri konkrétnom hlásení na symbol plus (+) v zelenom poli.

Objaví sa obrazovka kde hlavnou časťou je mapa. Tú je možné prepnúť na satelitnú snímku – podľa toho ako to komu vyhovuje. Mapu je možné priblížiť a vzdialiť (zoomovať). Pre urýchlenie vyhľadávania slúži tlačidlo lupy. Pre návrat k zoznamom hlásení slúži tlačidlo domov.

Pri dostatočnom priblížení sa na mape objavia hranice porastov aj s číslami. Pri pohybe kurzorom po mape sa postupne žltou farbou zvýrazní porast nad ktorým sa kurzor nachádza. To pomáha pri orientácii a výbere hľadaného porastu. Po kliknutí na vybraný porast sa v ľavej časti zobrazia základné informácie o poraste ako je obhospodarovateľ, vek porastu, nadmorská výška alebo drevinové zloženie so základnými informáciami o drevinách. Všetky tieto údaje sú preberané z databáz systému LGIS, preto sa v niektorých oblastiach stane, že tieto údaje nezobrazí. Dôvodom je aktualizácia programov starostlivosti o les a databáz LGIS-u. Na samotnú činnosť kalkulačky to však nemá zásadný vplyv.

Po kliknutí na vybraný porast vyberieme možnosť vypočítaj škody. Objaví sa obrazovka pre zadávanie údajov potrebných pre výpočet. V ľavej časti je možnosť vybrať pre ktorú drevinu sa bude vykonávať výpočet. Po výbere dreviny si systém automaticky stiahne údaje o danej drevine v danom poraste a vyplní väčšinu políčok v kalkulačke. Môžu sa vyskytnúť prípady, kedy drevina, ktorá bola v poraste zaznamenaná však nie je zapísaná v programe starostlivosti o les. V takom prípade je dobré zakliknúť neuvedenú drevinu a drevinu vybrať z ponuky drevín na obrazovke s výpočtom.

V časti kalkulačky určenej pre výpočet je potrebné vybrať hlásenie do ktorého sa budú údaje zapisovať. Na výber sú len aktívne hlásenia. Je potrebné upresniť či sa jedná o starší alebo mladší porast. Tento výber nebolo možné z dôvodu charakteru škôd zverou a rôznych rastových vlastností drevín jednoznačne ohraničiť vekom, alebo inými charakteristikami jednoducho ohraničiť a tým tento výber automatizovať. Z toho dôvodu je nevyhnutné vybrať manuálne, či sa majú počítať škody pre mladší alebo starší porast. Podobne je potrebné vybrať či sa má výpočet vykonať pre poškodenie alebo pre zničenie porastu.

Následne je potrebné skontrolovať či sú údaje stiahnuté z databáz PSoL aktuálne. Ak nie, tak všetky údaje je možné podľa potreby editovať. Potrebné je ešte doplniť % poškodenia dreviny a v prípade výpočtu zničenia staršieho porastu aj hodnotu produkcie čo zodpovedá hodnote celkovej produkcie v eur dreviny vo veku zničenia (hodnota CPt v metodike). V prípade výpočtu zničenia mladého alebo staršieho porastu je potrebné manuálne uviesť údaj veku porastu no maximálne do zabezpečenia dreviny (tz). Tento údaj je potrebné prevziať z PSoL. Pokiaľ sa jedná o porast nezabezpečený, kde vek porastu je menší ako predpísaný vek zabezpečenia dreviny, uvedie sa sem vek porastu. Pokiaľ sa však jedná o starší už zabezpečený porast, uvedie sa sem predpísaný vek v ktorom malo dôjsť k zabezpečeniu porastu.

Po zadaní a skontrolovaní vstupných údajov je potrebné kliknúť na oranžové tlačidlo „Prepočítaj“. Systém automaticky vypočíta výslednú hodnotu a zobrazí údaje v náhľade riadku v hlásení. Nakoniec stačí kliknúť na pokyn pridaj do hlásenia a systém vykonaný výpočet zapíše do zvoleného hlásenia.

Po zapísaní vypočítaných údajov do hlásenia nás systém ponechá v danom poraste a umožní pokračovať vo výpočtoch poškodenia a zničenia pre ostatné dreviny v poraste. Pokiaľ sme ukončili výpočty pre daný porast môžeme sa pomocou tlačidla návrat do mapy vrátiť na mapu s porastami, vybrať ďalší porast a pokračovať vo výpočtoch prípadne sa vrátiť k hlavnému menu a zoznanom hlásení prostredníctvom tlačidla „Domov“ nachadzajúceho sa v pravej časti obrazovky.

Keď sme zadali do hlásenia všetky porasty, ktoré sme zaevidovali ako poškodené alebo zničené, môžeme pristúpiť k uzavretiu a odovzdaniu hlásenia. To vykonáme v časti Hlásenia – Zoznam hlásení. Zobrazia sa nám všetky aktívne aj odovzdané hlásenia. Vyberieme to aktívne, ktoré chceme a klikneme na časť Správa hlásenia.

V tejto časti je možné skontrolovať nahrané údaje, prípadne chybné záznamy vymazať. Taktiež je možné vytvoriť PDF súbor, alebo odoslať PDF súbor s rozpracovaným hlásením na ľubovoľnú e-mai­lovú adresu. Systém ponúka aj možnosť previesť údaje z hlásenia do formátu excelovej tabuľky (XLS). Táto možnosť môže byť užitočná v prípade, že si obhospodarovateľ potrebuje spracovať údaje z viacerých hlásení.

Samotné uzavretie hlásenia vykonáme kliknutím na políčko „Uzavrieť hlásenie“. Hlásenie bude uzavreté a odoslané na stredisko LOS Banská Štiavnica, v prípade záujmu je možné po zadaní e-mai­lovej adresy zaslať na túto adresu kópiu hlásenia.

Uzavreté hlásenie sa automaticky uloží do databáz NLC a je považované za odovzdané. Nie je preto potrebné vytvárať PDF súbory a odosielať na NLC Zvolen alebo LOS Banská Štiavnica.

Predložená kalkulačka, alebo celý systém výpočtu a evidencie náhrad za škody spôsobené zverou v lesných porastoch je systém, na ktorom neustále pracujeme a snažíme sa ho postupne upravovať a vylepšovať tak, aby bol užívateľsky čo najprívetivejší, no zároveň funkčný a užitočný pre lesnícku prax. V budúcnosti plánujeme systém dobudovať aj o niektoré grafické a štatistické výstupy podľa potrieb užívateľov lesa a štátnej správy. Z toho dôvodu je však najskôr nevyhnutné aby užívatelia lesov začali vypĺňať hlásenia o škodách zverou a vytvárať tak databázu, ktorá by mohla byť v budúcnosti využiteľná nielen pre zlepšenie ochrany lesa, ale aj pre úpravu poľovníckeho plánovania.