Metodika pre zisťovanie poškodenia lesných porastov zverou a oceňovanie škôd

Ukážka hlásenia

Nová metodika pre zisťovanie poškodenia lesných porastov zverou a oceňovanie škôd uvádza požiadavku na vypĺňanie hlásení o vykazovaných škodách (príloha 5. uvedenej metodiky). Pre zjednodušenie výpočtov škôd spôsobených zverou v lesných porastoch a tvorbu hlásení sme na NLC vytvorili on-line systém, ktorý by mal tieto činnosti čo najviac zjednodušiť. Online kalkulačka

Termín zisťovania škôd zverou

Škody zverou s dominanciou odhryzu evidujeme na jar, kedy sú po zime najlepšie viditeľné a čerstvé poškodenie sa ľahko odlíši od staršieho poškodenia. Ide najmä o mesiace marec, apríl a máj v závislosti na stanovištných a klimatických pomeroch, pred vyrašením nových výhonkov. V prípade potreby je zisťovanie možné vykonať aj v inom termíne, hlavne pri významnejšom poškodení lúpaním, vytĺkaním, zaľahnutím, vyrývaním a udupaním, ktoré môžu vznikať aj v priebehu letných mesiacov