e-los.sk: Evidencia pesticídov

Evidencia spotreby prípravkov na ochranu lesa je usmernená § 35 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti. Podľa tohto § „profesionálny používateľ v lesnom hospodárstve je povinný viesť evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín s uvedením spôsobu aplikácie a miesta aplikácie a predložiť ju poverenému lesníckemu centru k 15. februáru nasledujúceho kalendárneho roka“. Táto evidencia sa odosiela Lesníckej ochranárskej službe do Banskej Štiavnice (Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica).

Je potrebné vyplniť aj prázdne hlásenie, t.j. ak nebola v priebehu roka žiadna spotreba prípravkov.

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba odpočtuje súhrnnú ročnú spotrebu na vzorovom tlačive:

  • Spotrebu prípravkov (na mysli sú pesticídy - insekticídy, herbicídy, atď.) – tlačivo je uvedené v prílohe č. 3 k vyhláške č. 491/2011 Z. z.
  • Spotrebu pomocných prípravkov (feromóny, farbivá, atď.) – tlačivo je uvedené v prílohe č. 16 k vyhláške č. 477/2013 Z. z.

LOS má záujem sledovať nielen spotrebu v danom roku, ale aj „vývoj“ spotreby podľa rôznych kritérií (podľa regiónov, skupiny pesticídov, atď.). K tomu je potrebné, aby boli údaje v tlačivách správne vypísané. Rovnako je potrebné správne vypisovať názvy prípravkov. Naviac, chceme znižovať papierovú evidenciu a nahrádzať ju elektronickou. Za týmto účelom sme pripravili elektronickú evidenciu spotreby prípravkov a autorizovaných prípravkov, čo je súčasťou e-LOS.

Princíp je v tom, že štatutár, resp. zodpovedná osoba sa prihlási do elektronického systému zadaním názvu svojho subjektu. Údaje o subjekte sa načítajú z už existujúcej databázy uloženej na NLC.

Štatutár zadáva prípravky podľa začiatočného písmena, systém hneď ponúkne možné prípravky, ktoré sú uložené v databáze prípravkov. Štatutár zvolí správny názov prípravku a ručne dopíše spotrebovaný ročný objem. Nerozlišuje autorizované prípravky (pesticídy) a autorizované pomocné prípravky (feromóny, ...). To roztriedi systém automaticky po odoslaní vypísaných prípravkov. Systém teda roztriedi prípravky do 2 tlačív v zmysle spomínaných vyhlášok. O odoslaní údajov do databázy príde odosielateľovi e-mail s potvrdením. Netreba nič tlačiť ani posielať poštou! Treba si tlačivá uložené v .pdf formáte, ktoré prídu s potvrdením, uložiť na svoj počítač pre vlastnú potrebu.

Evidencia použitých prípravkov je možná cez internetovú stránku lesníckej ochranárskej služby http://www.e-los.sk/Pripravky/Pesticidy/NoveHlasenie.Môžete si pozrieť krátke inštruktážne video: