METODICKÝ POSTUP PRE VÝPOČET NÁHRAD ZA POŠKODENIE LESNÝCH PORASTOV ZVEROU

Ref. ID: 14f35f2a-faf6-4cd3-8422-879b65ab0c2a

Náhrada za stratu prírastku po odhryze alebo vytĺkaní v mladých lesných porastoch

\(N_1 = CPP_u \cdot (1-k)\)

Náhrada za zničenie mladého lesného porastu po odhryze alebo vytĺkaní

\(N_2 = CPP_u \cdot t + C \cdot (\frac{u-t}{u})\)

Náhrada za zníženie kvality produkovaného dreva staršieho lesného porastu po obhryze alebo lúpaní kmeňov

\(N_3 = S_{CPP_u} \cdot (u-t)\)

Náhrada za zničenie staršieho lesného porastu po obhryze alebo lúpaní kmeňov

\(N_4 = CPP_u \cdot t + C \cdot (\frac{u-t}{u}) - CP_t\)

Hlásenie škôd spôsobených zverou na lesných porastoch

Identifikačné údaje organizácie

Identifikačné údaje OLH

Rozsah a náklady na ochranu lesa proti zveri

Odrazovadlá


Repelenty


Oplôtky


Výmera lesnej porastovej plochy

Príloha 1

Hlásenie škôd spôsobených zverou na lesných porastoch

Údaje o poškodenom poraste Údaje o poškodených drevinách Poškodené mladé lesné porasty Poškodené staršie lesné porasty Celková škoda (€)
Porast-JPRL Vek porastu dreviny Výmera poškodenej plochy (ha) Zakmenenie Drevina Zastúpenie (%) Bonita Poškodenie (%) Redukovaná plocha (ha) Škoda (€) Poškodenie (%) Redukovaná plocha (ha) Škoda (€)
Zničenie (%) Zničenie (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14